Про тваринний світ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про тваринний світ


Про тваринний світ

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природногосередовища, національним багатством України, джерелом духовного таестетичного збагачення і виховання людей, об'єктом науковихдосліджень, а також важливою базою для одержання промислової ілікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальнихцінностей.


В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні заучастю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюютьсязаходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливоговикористання і відтворення тваринного світу.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу


Відносини у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природноїволі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунтіта повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України абоналежать до природних багатств її континентального шельфу тавиключної (морської) економічної зони, регулюються КонституцієюУкраїни (254к/96-ВР), цим Законом, законами України «Про охоронунавколишнього природного середовища» (1264-12), «Про мисливськегосподарство та полювання» (1478-14) та іншиминормативно-правовими актами.


Відносини у галузі охорони, використання і відтвореннясільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України.


Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу


Завданнями законодавства України про охорону, використання івідтворення тваринного світу є:

 • регулювання відносин у галузі охорони, використання івідтворення об'єктів тваринного світу;
 • збереження та поліпшення середовища існування диких тварин;
 • забезпечення умов збереження всього видового і популяційногорізноманіття тварин.


Стаття 3. Об'єкти тваринного світу


Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія цьогоЗакону, є:

 • дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційномурізноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечкитощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються унапіввільних умовах чи в неволі;
 • частини диких тварин (роги, шкіра тощо);
 • продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).


Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місцятокування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних читимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що єсередовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.


Стаття 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення


Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межахтериторії України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на якіпоширюється дія цього Закону і які перебувають у державнійвласності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленомузаконодавством порядку набуті у комунальну або приватну власністьі визнані об'єктами загальнодержавного значення, належать доприродних ресурсів загальнодержавного значення.


Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу


Право власності на об'єкти тваринного світу набувається тареалізується відповідно до Конституції України, цього Закону таінших законів України.


Об'єкти тваринного світу, які перебувають у стані природноїволі і знаходяться в межах території України, її континентальногошельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами прававласності Українського народу.


Від імені Українського народу права власника об'єктівтваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавногозначення, здійснюють органи державної влади та органи місцевогосамоврядування в межах, визначених Конституцією України.


Кожний громадянин має право користуватися об'єктамитваринного світу – об'єктами права власності Українського народувідповідно до цього Закону та інших законів України.


Об'єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати удержавній, комунальній та приватній власності.


Об'єкти тваринного світу в Україні знаходяться під охороноюдержави незалежно від права власності на них.


Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу


Об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної абокомунальної форми власності, є об'єктом права державної абокомунальної власності.


Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу


Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набутііншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватнійвласності юридичних та фізичних осіб.


Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринногосвіту (крім добутих у порядку загального використання) повиннабути підтверджена відповідними документами, що засвідчуютьзаконність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отриманняу спадок тощо, які видаються в установленому законодавствомпорядку.


У передбаченому законом порядку права власників об'єктівтваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цихоб'єктів, навколишнього природного середовища та захисту правгромадян.


Стаття 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу


Право приватної власності на об'єкти тваринного світуприпиняється у разі:

 • жорстокого поводження з дикими тваринами;
 • встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування уприватній власності окремих об'єктів тваринного світу.


Право приватної власності на об'єкти тваринного світу можеприпинятися і в інших випадках, передбачених законом.


Право приватної власності на об'єкти тваринного світу увипадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бутиприпинено в судовому порядку за позовами органів контролю в галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу абопрокурора.


Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу


Під час проведення заходів щодо охорони, раціональноговикористання і відтворення тваринного світу, а також під часздійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовищеіснування диких тварин та стан тваринного світу, повиннозабезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:

 • збереження умов існування видового і популяційногорізноманіття тваринного світу в стані природної волі;
 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхівміграції та умов розмноження диких тварин;
 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
 • додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітіввикористання об'єктів тваринного світу, забезпеченняневиснажливого їх використання, а також відтворення;
 • раціональне використання корисних властивостей і продуктівжиттєдіяльності диких тварин;
 • платність за спеціальне використання об'єктів тваринногосвіту;
 • регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорониздоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;
 • урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктівгосподарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливатина стан тваринного світу.


Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


Громадяни відповідно до закону мають право:

 • на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринногосвіту;
 • мати у власності окремі об'єкти тваринного світу;
 • на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.


Громадяни відповідно до закону зобов'язані:

 • охороняти тваринний світ і середовище перебування дикихтварин;
 • сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу;
 • використовувати об'єкти тваринного світу відповідно дозакону;
 • відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світувнаслідок порушення вимог законодавства про охорону, використанняі відтворення тваринного світу.


Громадяни мають й інші права та обов'язки, передбаченізаконом.


Розділ II
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ


Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють КабінетМіністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноваженіцентральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використанняі відтворення тваринного світу, до яких належать спеціальноуповноважений центральний орган виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів, спеціально уповноваженийцентральний орган виконавчої влади з питань мисливськогогосподарства та полювання, спеціально уповноважений центральнийорган виконавчої влади з питань рибного господарства та їхтериторіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органивиконавчої влади відповідно до їх повноважень.


Органам місцевого самоврядування законами можуть бути наданіокремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.


Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:

 • забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою Українидержавної політики у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу;
 • забезпечення державного регулювання і контролю у галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • здійснення управління об'єктами тваринного світу державноївласності відповідно до закону;
 • розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі відповідних дозволів чи інших документів направо використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсузагальнодержавного значення;
 • організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародногоспівробітництва у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу;
 • координація роботи спеціально уповноважених центральнихорганів виконавчої влади у галузі охорони, використання івідтворення тваринного світу;
 • здійснення інших повноважень, передбачених законом.


Стаття 13. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


До повноважень спеціально уповноважених центральних органіввиконавчої влади у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу належить:

 • реалізація державної політики у галузі охорони, використанняі відтворення тваринного світу;
 • здійснення державного регулювання і контролю у галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • здійснення нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • організація робіт з охорони, використання і відтворенняоб'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їхіснування, умов розмноження і шляхів міграції;
 • вирішення відповідних питань у сфері користування об'єктамитваринного світу;
 • координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання івідтворення тваринного світу;
 • розроблення порядку видачі відповідних дозволів чи іншихдокументів на право використання об'єктів тваринного світу, атакож забезпечення видачі таких документів на право використанняоб'єктів тваринного світу, які належать до природних ресурсівзагальнодержавного значення;
 • прийняття рішення про припинення використання об'єктівтваринного світу у випадках, передбачених цим Законом;
 • встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринногосвіту, вирішення в межах своїх повноважень питань щодо регулюванняздійснення полювання, рибальства та інших видів використанняоб'єктів тваринного світу;
 • визначення за погодженням із центральним органом виконавчоївлади з питань фінансів вартості відповідних дозволів чи іншихдокументів на право добування об'єктів тваринного світу;
 • подання в установленому порядку документів з питань надання укористування мисливських угідь та рибогосподарських воднихоб'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання укористування таких угідь та об'єктів;
 • видача відповідних дозволів чи інших документів на правопереселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їхштучного відтворення;
 • забезпечення ведення державного обліку чисельності та облікуобсягів добування об'єктів тваринного світу;
 • організація роботи щодо укладення відповідно до закону зкористувачами мисливських угідь та рибогосподарських воднихоб'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролюза виконанням цих договорів;
 • ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу;
 • здійснення інших повноважень, передбачених законом.


Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районнихдержавних адміністрацій у галузі охорони, використання івідтворення тваринного світу належить:

 • реалізація державної політики у галузі охорони, використанняі відтворення тваринного світу;
 • здійснення контролю за додержанням вимог законодавства проохорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними тафізичними особами;
 • розроблення та забезпечення виконання державних, місцевих таінших територіальних програм з питань охорони, використання івідтворення тваринного світу;
 • погодження в установленому порядку питань, що стосуютьсянадання в користування мисливських угідь та рибогосподарськихводних об'єктів;
 • організація і здійснення державного регулювання та контролюза охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру тадержавного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на їхтериторії;
 • встановлення відповідно до закону обмежень щодо використанняоб'єктів тваринного світу;
 • забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • погодження питань щодо розміщення підприємств, іншихоб'єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;
 • взаємодія з органами місцевого самоврядування з питаньохорони, використання і відтворення тваринного світу;
 • здійснення інших повноважень, передбачених законом.


Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу


До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світуналежить:

 • організація розроблення і затвердження республіканських таінших територіальних програм з питань охорони, використання івідтворення тваринного світу;
 • вирішення в установленому законодавством порядку питань щодонадання в користування мисливських угідь та рибогосподарськихводних об'єктів;
 • організація та здійснення заходів щодо охорони тваринногосвіту та поліпшення середовища його існування;
 • здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Розділ III
ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ


Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу


Громадянам гарантується право безоплатного загальноговикористання об'єктів тваринного світу для задоволення життєвонеобхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо).


Загальне використання об'єктів тваринного світу здійснюєтьсябез вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у воднихоб'єктах загального користування в межах встановленихзаконодавством обсягів безоплатного вилову).


У порядку загального використання об'єктів тваринного світуздійснюється використання корисних властивостей життєдіяльностітварин – природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, а також використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, незаборонених законом.


Під час здійснення загального використання об'єктівтваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їхньогожитла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин іпогіршення умов їх розмноження.


Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу


До спеціального використання об'єктів тваринного світуналежать усі види використання тваринного світу (за виняткомпередбачених законодавством випадків безоплатного любительського іспортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) ізприродного середовища.


Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядкуведення мисливського і рибного господарства здійснюється знаданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддямита рибогосподарськими водними об'єктами.


Спеціальне використання об'єктів тваринного світуздійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Ця вимога поширюється також на власників чи користувачівземельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єктитваринного світу.


Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу


За спеціальне використання об'єктів тваринного світусправляється збір.


Збір справляється за такі види спеціального використанняоб'єктів тваринного світу:

 • мисливство;
 • рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;
 • використання диких тварин з метою отримання продуктів їхжиттєдіяльності;
 • добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання ірозведення у напіввільних умовах чи в неволі;
 • використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їхвилучення з природного середовища з метою отримання прибутку.


Розмір збору встановлюється залежно від виду (групи видів) тварин, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, зурахуванням місцезнаходження, якості, продуктивності території таінших екологічних і економічних факторів.


Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях (якщо це непов'язане з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринногосвіту, порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулюваннячисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення івідвернення заподіяння шкоди природному середовищу, господарськійта іншій діяльності, а також регулювання чисельності хижих ішкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибногогосподарства здійснюється без справляння збору.


Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використанняоб'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом МіністрівУкраїни.


Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу


Право спеціального використання об'єктів тваринного світуприпиняється в разі:

 • закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл чиінший документ на право їх використання;
 • добровільної відмови підприємств, установ, організацій тагромадян від використання об'єктів тваринного світу;
 • припинення діяльності підприємств, установ, організацій тагромадян, які використовували об'єкти тваринного світу;
 • порушення встановленого законодавством порядку та умовспеціального використання об'єктів тваринного світу.


Право використання об'єктів тваринного світу може бути такожприпинено на підставі рішення суду в разі систематичногоневиконання підприємствами, установами, організаціями тагромадянами встановлених законодавством правил, норм та іншихвимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання івідтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законом.


Припинення права спеціального використання об'єктівтваринного світу здійснюється в порядку, визначеномузаконом.


Припинення права спеціального використання об'єктівтваринного світу не звільняє підприємства, установи, організаціїта громадян від зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяноївнаслідок порушення законодавства про охорону, використання івідтворення тваринного світу.


Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу


За умови додержання вимог цього Закону та іншихнормативно-правових актів можуть здійснюватися такі видивикористання об'єктів тваринного світу:

 • мисливство;
 • рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;
 • використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;
 • використання корисних властивостей життєдіяльності тварин -природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо;
 • використання диких тварин з метою отримання продуктів їхжиттєдіяльності;
 • добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання ірозведення у напіввільних умовах чи в неволі.


Законами можуть бути передбачені й інші види використанняоб'єктів тваринного світу.


Стаття 21.Мисливство


Мисливством вважається вид спеціального використаннятваринного світу шляхом добування диких звірів та птахів, щоперебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільнихумовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктамиполювання.


Для організації та ведення мисливського господарстванадаються у користування спеціально визначені для цього мисливськіугіддя.


Користувачами мисливських угідь можуть бути спеціалізованімисливські господарства, інші підприємства, установи таорганізації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для веденнямисливського господарства з наданням в їх користування мисливськихугідь.


Стаття 22. Право на полювання


Право на полювання в межах визначених для цього мисливськихугідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку іодержали відповідні документи, що засвідчують право на полювання.


Стаття 23. Документи на право полювання


Документами на право полювання є:

 • посвідчення мисливця;
 • щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушеньправил полювання з відміткою про сплату державного мита;
 • дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільнакартка тощо);
 • відповідний дозвіл на право користування вогнепальноюмисливською зброєю (у разі полювання з такою зброєю);
 • паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів іптахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разіїх використання під час полювання.


Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під часздійснення полювання, транспортування або перенесення продукціїполювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноваженихздійснювати контроль у галузі мисливського господарства таполювання.


Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка облікудобутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузімисливського господарства та полювання або його територіальнимиорганами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь


Організація і ведення мисливського господарства, полювання танадання у користування мисливських угідь здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про мисливське господарство таполювання» (1478-14), іншими нормативно-правовими актами.


Стаття 25. Рибальство


Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних.


На території України відповідно до законодавства можездійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство.


Правила рибальства, об'єкти рибальства, порядок надання укористування рибогосподарських водних об'єктів, а також вимогищодо ведення рибного господарства визначаються у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


Стаття 26. Промислове рибальство


Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядкуспеціального використання об'єктів тваринного світу надаєтьсяправо ведення промислового рибальства, включаючи промисел воднихбезхребетних на промислових ділянках рибогосподарських воднихоб'єктів та континентальному шельфі України.


До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування, вирощуваннячи розведення риби та інших об'єктів водного промислу або маютьзначення для природного відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона та акваторія у межах континентальногошельфу України.


Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) визначається Кабінетом Міністрів України.


Підприємства, установи, організації і громадяни, яким наданов користування рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), дляведення промислового рибальства, включаючи промисел воднихбезхребетних, зобов'язані дотримуватися вимог, передбаченихстаттею 34 цього Закону, а також здійснювати інші заходи, щозабезпечують поліпшення екологічного стану водних об'єктів і умоввідтворення рибних запасів, та утримувати в належному санітарномустані прибережні захисні смуги в місцях здійснення промисловогорибальства.


Стаття 27. Любительське і спортивне рибальствоУ порядку загального використання об'єктів тваринного світугромадянам, у випадках, передбачених законодавством, дозволяєтьсябезоплатне любительське і спортивне рибальство для особистогоспоживання (без права реалізації) у визначених відповідно дозаконодавства водних об'єктах загального користування у межахвстановлених законодавством обсягів безоплатного вилову і за умовидодержання встановлених правил рибальства і водокористування.


В інших випадках любительське і спортивне рибальствоздійснюються на праві спеціального використання об'єктівтваринного світу в порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни відповідно до цього та інших законів.


Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях


Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають устані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних таестетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволівчи інших документів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу невилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх існування не завдається шкоди, непорушуються права власників та користувачів природних ресурсів.


Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають унапіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілей може здійснюватися за плату безвилучення тварин із середовища їх існування.


Вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природногосередовища допускається тільки за відповідними дозволами чи іншимидокументами, які видаються згідно з правилами, встановленимиспеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади зпитань екології та природних ресурсів.


У разі необхідності спеціально уповноважені центральні органивиконавчої влади у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу та їх територіальні органи можуть встановлюватиобмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використанняоб'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світув наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначенихцілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереженнядля подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу.


Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин


Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин -природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощодопускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршеннясередовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди.


Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності


Використання диких тварин з метою отримання продуктів їхжиттєдіяльності допускається тільки без вилучення та знищеннятварин і без погіршення середовища їх існування.


Використання диких тварин з метою отримання продуктів їхжиттєдіяльності здійснюється за правилами, встановленимиспеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади зпитань екології та природних ресурсів.


Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі


Підприємствам, установам, організаціям і громадянамдозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утриманняі розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використанняцих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.


Тварини, вилучені з природного середовища за відповіднимдозволом чи іншим документом та за визначену у встановленомузаконодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ буловидано.


Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі безвідповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх зприродного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.


Правила добування диких тварин, а також їх утримання ірозведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюютьсяспеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади зпитань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціальноуповноваженими центральними органами виконавчої влади з питаньмисливського господарства та полювання і рибного господарства.


Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин


В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобіганнязахворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямованіна регулювання чисельності окремих видів диких тварин.


Ці заходи повинні здійснюватися способами, які не допускали бзаподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереженнясередовища існування диких тварин.


Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їхчисельності визначаються територіальними органами спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованихекспертних висновків та за погодженням з територіальними органамиінших спеціально уповноважених центральних органів виконавчоївлади у галузі охорони, використання і відтворення тваринногосвіту.


Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядкуведення мисливського і рибного господарства здійснюєтьсявідповідно до Закону України «Про мисливське господарство таполювання», інших нормативно-правових актів.


Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світуКористувачі об'єктами тваринного світу в установленомузаконодавством порядку мають право:

 • здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світувідповідно до цього Закону;
 • власності на добуті (придбані) в законному порядку об'єктитваринного світу і доходи від їх реалізації;
 • оскаржувати рішення органів виконавчої влади і посадовихосіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринногосвіту.


Підприємства, установи, організації та громадяни, якіздійснюють ведення мисливського і рибного господарства, маютьтакож право брати участь у вирішенні питань охорони, використанняі відтворення об'єктів тваринного світу, що перебувають натериторії закріплених за ними мисливських угідь тарибогосподарських водних об'єктів.

Підприємства, установи, організації та громадяни користуютьсяй іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу.


Права підприємств, установ, організацій та громадян щодовикористання об'єктів тваринного світу можуть бути обмеженівідповідно до закону.


Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу


Користувачі об'єктами тваринного світу в установленомузаконодавством порядку зобов'язані:

 • додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строківвикористання об'єктів тваринного світу;
 • використовувати тваринний світ у способи, що не допускаютьпорушення цілісності природних угруповань і забезпечуютьзбереження тварин, яких не дозволено використовувати;
 • безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, деутримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринногосвіту, представників органів, що здійснюють державний контроль заохороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їхзаконні вимоги та розпорядження;
 • своєчасно вносити збір за спеціальне використання об'єктівтваринного світу.


Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюютьведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язані:

 • раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, недопускати погіршення екологічного стану середовища існуваннятварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохороннітехнології під час здійснення виробничих процесів;
 • проводити первинний облік чисельності і використання дикихтварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебуваютьоб'єкти тваринного світу, подавати цю інформацію органам, щоздійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;
 • проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, втому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшеннясередовища їх існування;
 • здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних, республіканських та інших територіальних екологічнихпрограм з питань охорони, використання і відтворення тваринногосвіту;
 • негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрозизнищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходищодо профілактики і боротьби із захворюваннями;
 • в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктівтваринного світу, дотримуватися режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території АвтономноїРеспубліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу вразі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючоїздатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживатизаходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їхіснування;
 • виконувати інші обов'язки щодо охорони і використаннятваринного світу, передбачені законом.

Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу

Шкода, заподіяна власникам і користувачам об'єктамитваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченомузаконодавством.


У разі припинення права спеціального використання об'єктівтваринного світу з підстав, не передбачених статтею 19 цьогоЗакону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, якимбуло надано це право, надається рівноцінна можливість здійсненнясвого права.

Популярные статьи:


индивидуалки г. Балашиха Возраст: 28 Рост: 170 см Вес: 55 кг Грудь: 2 размер, Натуральная Цвет волос: Светлые. От 2 500 р. Вера.